Spolupráce a tým a týmové hodnoty

Spolupráce je na určité úrovni vlastně jen o tom, dát prostor sobě i druhým a přitom dojít společně tam, kam je potřeba dojít. Dát prostor sobě znamená dělat v rámci týmu to, co umím nejlépe, protože jen tím, že budu dělat pro tým to, v čem jsem dobrý mu nejvíce prospěji. Dát prostor druhým znamená respektovat jejich přirozenou tendenci zastávat určitou týmovou roli, slyšet jejich názor na věc a dát tím prostor pro to společné. Má to ale jednu podmínku – přístup musí být jednotný. Všichni v týmu musí být sladěni v tom, že toto je model spolupráce, že toto je atmosféra, kterou si přejeme. A jsme u prvního aspektu dobré spolupráce v týmu – HODNOTY.
hodnotyHodnoty jsou pro dobře fungující tým velmi důležitým atributem. V našem případě, dle předešlého odstavce, větou, která by vyjadřovala jednu z hodnot týmu mohlo být například – NÁŠ TÝM DÁVÁ SVÝM ČLENŮM PROSOTOR SE ROZVÍJET V TOM, V ČEM JSOU DOBŘÍ. Ale může to být i jinak. Společným jmenovatelem může být NEJLEPŠÍ VÝKON, EFEKTIVITA…. Je to na členech týmu a především na jeho LEADROVI.

Leadr je někdo, kdo by měl udržovat směr, motivovat členy týmu a být příkladem. Pokud je základní hodnotou EFEKTIVITA, pak bezbřehé porady týmu nejsou jeho dobrou vizitkou a týmová hodnota EFEKTIVITA je jen prázdným slovem. Leadr je ten, kdo by měl určovat pravidla hry, být dobrým koordinátorem, který zná svůj tým a ví co od něho může očekávat. Jeho respekt by měl být založen nejen na formálním postavení,ale především na jeho schopnosti svůj tým vézt, motivovat a vtisknout mu určitou tvář – hodnoty jsou její důležitou součástí. ( nemohl jsem si za svou raxi nevšimnout, že tým je takový jako je jeho leadr, firma je taková jakou je její majitel atd). Pro vedení týmu by měl uplatňovat ty prostředky, které, kromě jiného, jsou v souladu s hodnotami týmu. Autoritativní přístup bude spíš vhodný pro hodnotu EFEKTIVITA než pro hodnotu ROZVOJ JEDNOTLIVÝCH ČLĚNŮ TÝMU. Samozřejmě, že je velmi důležité pro tým, aby měl společný cíl. Teamleadr by ho měl mít na zřeteli především, tým na něj vést a zajistit, aby jeho členové věděli jaký ten cíl je. Než přejdeme k cíli, jaké jsou HODNOTY vašeho týmu? Ať už jste o nich mluvili otevřeně nebo formálně nebo jsou mu podvědomě vtištěny leadrem nebo členy týmu, jaké jsou? Dovedete je popsat? Jsou společné činnosti (porady, společné události, atmosféra pracovního prostředí a jeho vybavení) v souladu s hodnotami, které chcete v rámci týmu žít?

Páce s hodnotami v rámci týmu není samoúčelná. Hodnoty jsou uloženy v hlubších částech naší psyché a každý, kdo pracuje s týmy (ale i s například s páry) ví, jak úroveň hodnot dokáže týmy i jednotlivce stmelit a přiblížit nebo naopak do týmu vnést nesoulad a rozkol, do páru řadu nedorozumění. Způsobů jak můžete předešlé uvézt v život ve vašem týmu je několik. Můžete spolu s externím nebo interním koučem týmové hodnoty sestavit, teamleadr může sám podobný work-shop odřídit a hlavně je důležité, aby výstupy nejen nezapadly, ale byly stále součástí týmové atmosféry. Pro tento účel je dobré, aby výstup společné práce byl na viditelném místě ve formě například jednoduchého seznamu: „Naše týmové hodnoty jsou….“ nebo věty, která může vypadat například „Náš tým je místem pro rozvoj jednotlivců, společně pracujeme efektivně, abychom měli dost času i na zábavu.“ (3 základní hodnoty v jedné větě). A ještě jeden příklad – výstupem jednoho wor-shopu na téma společných hodnoty byla „mašinka“. Týmy si mašinkou připomínaly to pro ně v ten moment nejdůležitější – na kvalitních výstupech práce jednoho týmu závisí tým další. Takže společné prostory od té doby zdobily mašinky všech tvarů, z různých dob i různých typů. Je samozřejmě dobré udělat čas od času (ne více než 1x za rok, pokud není nějaký vážný důvod)  malý „refresh“ týmových hodnot. Tím se zajistí, že hodnoty stále budou přinášet energii, kterou tým potřebuje a také, že se nestanou jen prázdným slovem nebo větou.